Polityka prywatności (RODO) i plików cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez serwis.

1. Dane Administratora
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PRODMAX Sp. z o.o. (dalej: PRODMAX) z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 38, 05-806 Sokołów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001004078 posiadająca: NIP 5342658107, REGON 523805523.
Adres strony internetowej Administratora: https://www.prodmax.pl/.

2. Cel przetwarzanych danych
Dane osobowe są przetwarzane dla celu związanego z

 • procesem rekrutacji;
 • ze świadczeniem usług elektronicznych;
 • obsługą reklamacyjną;
 • nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Administratora.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
a) Formularz kontaktowy:
Imię;
Nazwisko;
Adres poczty e-mail;
Numer telefonu.
b) Formularz aplikacyjny na stanowisko:
Imię;
Nazwisko;
Numer telefonu;
Dane zawarte w załączonym dokumencie CV.
c) Formularz reklamacyjny:
Imię;
Nazwisko;
Kraj;
Miejscowość;
Kod pocztowy;
Adres;
Numer telefonu;
Adres poczty e-mail;
Datę zakupu;
Miejsce zakupu;
Numer dokumentu zakupu;
Nazwę reklamowanego przedmiotu.
Udostępnienie danych osobowych (oznaczonych w serwisie jako obowiązkowe) jest wymogiem umownym, ich nieprzekazanie skutkuje brakiem możliwości realizacji działań związanych
z ich podaniem (aplikacji na stanowisko, odpowiedzi na pytanie kierowane przez formularz kontaktowy). Dane osobowe (oznaczone jako nieobowiązkowe) są udostępnione dobrowolnie Administratorowi, za zgodą Użytkownika.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy w zakresie gwarancji;
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ciążący obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy oraz rozpatrywania roszczeń z rękojmi za wady;
Art. 6 ust.1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na realizacji kontaktu z osobami, które się skontaktują za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej Administratora oraz przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Okresy przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:
przez okres trwania procesu rekrutacji oraz za zgodą Użytkownika po jego zakończeniu;
do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

6. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora w celu realizacji usługi.
W sytuacji, gdy wystąpi obowiązek wynikający z przepisów prawa Administrator zostanie zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika uprawnionym organom publicznym (jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Profilowanie
W ramach serwisu Administrator nie dopasowuje treści do potrzeb Użytkownika w sposób automatyczny, tj. nie dokonuje profilowania, wykorzystując do tego podane przez Użytkownika dane osobowe.

9. Zmiany Polityki
Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie serwisu.
Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach poprzez stosowny komunikat ogłoszony na stronie internetowej prodmax.pl lub poprzez informację wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.

10. Pliki Cookies (Ciasteczka)
Podczas przeglądania serwisu są używane i wykorzystywane pliki „Cookies”, zwane dalej: Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.
Pliki pozwalają:

 • zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika;
 • dostosować stronę indywidualnie do potrzeb użytkownika.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, numer IP, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
W tym sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika;
 • statystycznym;
 • marketingowym.

Stosowane przez serwis pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. W szczególności nie jest możliwe (poprzez pliki cookies) przedostanie się do stosowanych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika (pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 • trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń. Ustawienia można zmienić tak aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościi sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach stosowanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Postanowienia końcowe
Polityka wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie.
W sprawach nieuregulowanych Polityką mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Kontakt z Administratorem
W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się poprzez dane kontaktowe na stronie www.prodmax.pl w zakładce – KONTAKT lub poprzez formularz kontaktowy umieszony pod adresem: https://prodmax.pl/kontakt/.

 

UWAGA: GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (” Google „). Google Analytics używa. „Cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełne adresy IP tylko w wyjątkowych przypadkach będą przekazywane do serwera Google w USA i tam skrócone. Na zlecenie operatora ta strona internetowa Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług internetowych związanych z operatorem strony. W ramach usługi Google Analytics, adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi z Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez dostosowanie oprogramowania przeglądarki; Jednak zwracamy uwagę, że wyłączenie w pełnym zakresie z „Cookies”, spowoduje brak możliwości korzystania z wszystkich funkcje na tej stronie internetowej. Można także zapobiegać generowaniu danych przez cookie na temat korzystania z witryny przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, przez wykorzystanie poniższego linku (http (włącznie z jego adresem IP). // pobrać i zainstalować tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) plugin przeglądarka jest dostępna.

Translate »